trihexaflexagon: improve get_angle_in_plan_relative_to_hexagon()
[flexagon-toolkit.git] / README.md
2018-01-30 Antonio OspiteInitial import