Change how a trihexaflexagon is drawn
[flexagon-toolkit.git] / src / flexagon / hexaflexagon_diagram.py
2018-06-28 Antonio OspiteChange how a trihexaflexagon is drawn
2018-06-27 Antonio Ospitehexaflexagon_diagram: reuse get_triangle_center_in_plan()
2018-01-30 Antonio OspiteInitial import