picoproj: add an option to set the log level
[libam7xxx.git] / .gitignore
2012-01-06 Antonio OspiteInitial import