TODO: mention that atoi() must go away
[libam7xxx.git] / NEWS
2013-03-14 Antonio OspiteAdd a NEWS file