Renamed AM7XXX_IMAGE_FORMAT_YUV_NV12 to AM7XXX_IMAGE_FORMAT_NV12.
[libam7xxx.git] / GPL-2
2012-01-15 Antonio OspiteRelicense under GPLv2+