contrib: add AppStream metadata
[libam7xxx.git] / contrib / it.ao2.libam7xxx.metainfo.xml
2018-03-02 Antonio Ospitecontrib: add AppStream metadata master