contrib/performance/README: fix some typos
[libam7xxx.git] / examples / am7xxx-modeswitch.c
2013-07-27 Antonio OspiteRename am7xxx_mode_switch to am7xxx-modeswitch