picoproj: fix a typo
[libam7xxx.git] / .gitignore
2012-01-06 Antonio OspiteInitial import