NEWS: Release version 0.1.7
[libam7xxx.git] / contrib / libam7xxx-compile-on-Ubuntu-14.04-LTS.diff
2018-03-01 Antonio OspiteRefresh contrib/libam7xxx-compile-on-Ubuntu-14.04-LTS...
2017-09-28 Antonio Ospitecontrib: add a patch to allow compiling libam7xxx on...