Initial import
[SaveMySugar/android-savemysugar.git] / src / main / res / layout / fragment_receive.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <RelativeLayout
3     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4     android:layout_width="fill_parent"
5     android:layout_height="fill_parent">
6
7     <TextView android:id="@+id/receive_log_window"
8         android:layout_width="match_parent"
9         android:layout_height="match_parent"
10         android:scrollbars = "vertical"
11         android:gravity="bottom"
12         android:layout_alignParentLeft="true" />
13
14 </RelativeLayout>