am7xxx: rename the "function" argument of log_message() to "function_name"
[libam7xxx.git] / .gitignore
1 *~
2 *.swp
3 *.o
4 picoproj