Fix typo: architechtures -> architectures
[libam7xxx.git] / .gitignore
1 *~
2 *.swp
3 *.o
4 picoproj